เอกสารประกอบการอบรม "วิัจัยเพื่อการเรียรู้"

research

เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง "การวิจัยเพื่อการเรียนรู้"  โดย ผศ.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ 
เมื่อวันที่ 6-7  มีนาคม 2557  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ