โปรแกรมวัดผลและประเมินผล

โปรแกรมทางการวัดผลและวิจัยการศึกษาขอให้ครูนำไปใช้ เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ(แบบทดสอบ) นะครับ