research

เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง "การวิจัยเพื่อการเรียนรู้"  โดย ผศ.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ 
เมื่อวันที่ 6-7  มีนาคม 2557  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เขียน 25/09/2014, 02:34
spirit ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมรรถนะผู้เรียน  เวอร์ชั่นล่าสุด...
เขียน 31/03/2014, 09:33
2556-00 จำนวนนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจำแนกตามระดับชั้น     ปีการศึกษา 2556  กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการข้อมูล 10 มิ.ย. | ข้อมูล 10...
เขียน 07/03/2014, 13:07
research-surin เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง "การวิจัยเพื่อการเรียนรู้"  โดย ผศ.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ เมื่อวันที่ 6-7  มีนาคม 2557  ณ...

admis22